ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมีนาคม 59 โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

5 Apr 2016

โครงการการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

28 Mar 2016

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs
(SMEs Competitiveness Index)
ประจำไตรมาสที่ 4/2558
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9 Feb 2016

download file

18 Dec 2015

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2 Oct 2015

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

28 Sep 2015